Dünya Tarihi Hakkında Bilgiler Dünyanın M.Ö Ve Sonraki Bilgileri

M.Ö. 8500-7000, Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş M.Ö. 3500-3000, Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş M.Ö. 4000-3000, Uygarlığın Sümer'de doğuşu M.Ö. 3000, sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları M.Ö. 3000 dolayları, yazılı kayıtların başlayışı M.Ö. 2000'den az önce, Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması M.Ö. 1700 dolayları, Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı M.Ö. 1700, Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması M.Ö. 1300, dolayları, alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması M.Ö. 1000, yıllarında, Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu M.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İskitler'in Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup, Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri M.Ö. 6. yüzyıl, Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması M.Ö. 6. yüzyıl, İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası M.Ö. 500 dolayları, Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı M.Ö. 500 dolayları, Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi M.Ö. 330, Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması M.Ö. 320, İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi M.Ö. 146, Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesi M.Ö. 30, Roma'nın Mısır'ı fethetmesi70-100, Dört İncil'in yazıldığı yıllar 193, Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması 372, Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostrogotları sürüşleri 378-511, Roma İmparatorluğu'nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi 410, Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar'ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları 451, Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp, kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip, "monofizist" biçimini reddedişi 453, Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması 552, Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi 565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı 568'den sonra, Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri 572, Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi 600 dolayları, Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması 610, Hz.Muhammed’e ilk vahyin gelişi 622, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü 632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da İspanya'da yayılışı 632, Hz. Muhammed'in ölümü 636, Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması 641, Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri 642, Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri 651, İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi 651, Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri 711, Vizigot krallığının sona ermesi 711-715, Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi 715, İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde, daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri 717-718, Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları 750, Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi 751, Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı 756, Baskı aygıtının Çin'de bulunuşu. 800, Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi 800'den birkaç yıl sonra, Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması 831-1000 arası, Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri 840, Uygurların yıkılışı 845, Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi 900 dolaylarında, Türk askerlerinin kabilelerinin, İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları 900-14. yüzyıl ortaları, Avrupa'da toprakların tarıma açılışı 989, Rusya'nın Hristiyanlığa geçiş1000 dolayları, kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı 1000 dolayları, Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması 1000, Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesi 1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt, Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması 1000-1300 arası, Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri 1000-1453 arası, İslamlığın Hindistan'da, Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da yayılışı 1000-1500, İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi 1054, Katolik-Ortodoks bölünmesinin, Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı 1071, Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup, Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi 1096-1099, Birinci Haçlı Seferi 1171, Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı 1204, Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması 1206-1227, Cengiz Han'ın yönetim dönemi 1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle, Papalığın, Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı1300'den sonra, Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri 1300'den sonra, Cermen ve Frank şövalyelerinin, Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup, ticaret etkinliklerine girişmeleri 1300, Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı 1337-1453, Yüzyıl Savaşları, İngiltere ile Fransa arasında, kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar 1347-1351, Avrupa'da Veba salgını 1354, Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek, Avrupa'ya adım atmaları 1389, Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri

15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması 1417, Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması 1430, Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri 1453, Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi, bunun üzerine, Rusların Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları 1480 Moskova, Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp, "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi 1492, Kolomb'un okyanusu aşması 1492, Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı, bu olayla Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi