Bayrak Kousu Hakknda Genel Bilgi
Bayrak Kousu Hakknda Bilgi
Bayrak Kousu le ilgili Bilgi
Bayrak Kousu le ilgili Geni Bilgi
Bayrak Kousu Nedir?
Bayrak Kousu Tarihesi
Bayrak KousuBAYRAK KOULARI

Metin DEMRBayrak koular atletizm yarmalarnn sevilen bir daldr. Atletizm yarmalarnn son karlamas olarak uygulanr. Yksek puan getirmesi ve takm yar olmas nedeniyle atletizmin heyecan verici ilgi ekici bir daldr. Bayrak koular her koucunun sorumluluk duygusunu beceri ve takm ibirlii anlayn getirir.
Teknik:
Bayrak Deitirme Alan: Bayrak kou teknii, yar zorunluluu etkisi altnda bulunur. Bayrak deiimi yapacak sporcularn teknie uygun deiim yapmalar iin birlikte uzun sre almalar gerekmektedir.
Bayrak sopas deiimi deitirme alan iinde yaplr. Bayrak deitirme alan;100m. nin bitiinden sonraki 100 metre iaretinin 10m. n ile 10m. gerisinde belirlenmi 20m.lik blmdr. Bayrak sopasn alacak olan yarmac deitirme alannn 10m gerisinde k yapar. Hz alma kousuyla birlikte yarmac 30m. lik bir mesafe koar. Sopay alacak koucu sopay getirecek sporcunun belirlenen hz alma kousu balangcna 7-8 m. yaklanca kouya balar. Genelde bu aralk iki sporcunun kou hzna gre belirlenir.k: 4x100 m ve 4x400 m bayrak koular k takozdan yaplr.Takoz virajl koularda olduu gibi arka taraf virajn d izgisine yakn n taraf ise izgiye teet olacak ekilde yerletirilir.Bylece koucunu k yapmasyla darya savrulma nlenir ve baarl bir kou elde edilir.
Hz Alma Kousunun aretlenmesi: 2-3 ve 4. koular kulvarlarna yerleip, balang koularn iaret ederler. k noktasnn arkasnda bayrak sopasn alan yarmac ile sopay veren yarmaclarn hz alma yeri belirlenir. Bayrak sopasn geti-(*)-ren yarmac bu iaret yerine gelince, sopay alacak sporcu btn hzyla k yapar. k yolu iareti ve k arasnda iyi uyum yaplabilmesi iin sopay verenin hz ile sopay alacak koucunun harekete geii, abuklama yetenei ile doru orantldr.(1)
Deitirme Alannda Sopann Ele Verilii: Koucunun grevi, bayrak sopasnn,deitirme alannda hatasz bir al veriini salamaktr. Sopay alacak 2-3. ve 4.koucular deitirme alannn 10m. Arka tarafndan yksek k yaparlar. Bayrak sopasn alacak koucular, sopay getiren koucuyu grecek ekilde yerini alr. Bu durumda grevde ne doru az bir eilme olur. Sopay getiren koucunun deitirme yapma zaman arasnda kou hznda ok az dme grlr.
Her koucunu bayrak sopasn alacak koucuya bayra verirken yaklama aral farkl olur.Sopann istenen biimde ele verilii bir admda yaplr.Sopay deitirecek koucular genellikle bu kurala uymaya alrlar.
Bayrak sopasnn iki yarmac arasnda birbirine aktarlmasndan nce her iki yarmacnn kou ritmi birbirine eit olmaldr.Deiimde baarnn sorumlusu al yapan koucudur.Kounun balamas ve sopann verili noktas bellidir. Dier koucu buna gre al yapar.yi bir deiim ktan 22 m ile 26 m ler arasnda bayanlar 19 m ile 22 m ler arasnda deiim yaparlar.


Bayrak Deitirme eitleri :
ten Deitirme: Bayrak sopasn koucu sa elinde tayarak getirir ve sopay alacak koucunun sol tarafndan kouya devam eder.Bayrak sopasn alacak yarmacnn sol eline vererek iten deitirme yapar.Bayrak sopasn koucu kounun devamnda sopay sol elinden sa eline aktararak iten deitirmeye hazr olur.


Yararlar: Bayrak sopas 1. ve 3. deimelerde ok ksa mesafede aktarlr.Vcutta bklme ise azdr.
Sakncalar: 2. deitirmede yol uzar.Sol elle allarda beceriksizlik kendisini gsterir.Kou esnasnda sopay sol elden sa ele aktarrken kou ritmi bozulabilir.
Dtan Deitirme: Koucu bayrak sopasn sol eli ile tayarak getirir. Sopay alacak kokucunun sa tarafndan kouya devam ederek alcnn sa eline verip dtan deitirme yapar. Bayrak sopas-(*)-n alan koucu kou srasnda sopay sol eline akta-(*)-rarak dtan deimeye hazr olur. (ekil 4-5)Yararlar: Bayrak sopasnn sa elle aln kou-(*)-cu iin daha kolay ve garantilidir. Yeni balayanlar iin dtan deitirme daha uygundur.
Sakncalar: 1. ve 3. deitirmelerde ksa mesa-(*)-fede aktarlamaz. k srasnda vcutta bklme ok fazladr. Kou srasnda sopann sadan sola aktarlmasnda kou ritminde bozulma olur.
Dtan deitirmenin bir baka ekli, dtan deitirmede bayrak sopasn alacak koucu k-(*)-n, kulvarn d ksmna yakn bir yerden balar. Yolu apraz geerek i izgiye koar, bylece vcutta bklme engellenmi olur.Kark Deitirme:Kark bayrak deitirme, iten ve dtan deitirmenin birletirilmi eklidir. Bu deiim srasnda 1. ve 3. deitirmeler iten 2.deitirme ise dtan yaplr. Dneme (viraj) koularnda koucular sopay elinde dz aralk koan sporcular bayrak sopasn sol ellerinde tayarak koabilir.Kou esnasnda sopa el deitirmez, nk sporcu bayrak sopasn ald elle verir.


Yararlar: Dneme dz kou ksalm olur.Gvdenin kta bklmesi azalr.Bayrak sopasnn sa elden sol ele gemesine gerek kalmaz.
Bayrak Sopasnn Ele Verilmesi Teknii:
Bayrak sopasn veren koucu genelde alcnn eline aadan yukarya doru verir.Sopay alacak koucu al annda ba parma kendine doru dier drt parma ise bitiik ve da dorudur. Bu durumda el vcudun gerisinde kala dorultusunda avu ii ak ve aaya bakar. Tm deitirmelerde ayn bacaklarn adm almas ve ayn kollarn hareket birliiyle arzu edilen deime an yaratlm olur.(ekil-8)


Bayrak sopasn ele,aaya doru vererek deitirme:Bayrak sopasn veren koucu, sopay alacak koucunun elinin iine bayrak sopasn yukardan aaya doru verir. Sopay alacak olan koucu ise kolunu omuz yksekliinde gergince geriye uzatr. Elin ii yukary, st aay gsterir. Drt parmak bir, baparmak ayr vaziyette sopay almaya hazr olur.(ekil-9)

engel Tutuu: Bayrak sopasn alan koucu kolunu geriye doru gt-(*)-rr, Drt parmann ular kendini, baparma kou ynn gsterir. Bayrak sopasn veren koucu sopay aa ileri-(*)-ye doru uygun biimde uzatarak alcnn elinin iine verir.(ekil-10)

Bayrak Koularnda Yaplan
Hatalar ve Dzeltmeler
1. Hata: Bayrak sopasn alacak koucunun erken k yapmas,
Dzeltme: Kou kontrol ilemine gre bayrak sopas ile k almalar yapmal.
2. Hata: Bayrak sopasn alacak koucunun ge kalmas.
Dzeltme; Balang kontrol iareti geriye alnarak, en yksek hzla k almas yaplmal.
3. Hata: Bayrak sopasn alrken geriye bakmak.
Dzeltme:Hafif tempolu koularla akustik iaretlere gre bayrak alp-vermeye al-(*)-malar yaplmaldr.
4.Hata: Bayrak sopasn alacak kolun zamanndan nce geriye gtrlerek koulmas.
Dzeltme: Akustik iaretlere gre bayrak sopas ve sopasz kolun geriye gtrlme almalar yaplmaldr.
5.Hata: Bayrak sopasnn erken ne uzatlmas.
Dzeltme: Bayrak sopasn alacak koucu ile sopay verecek koucu mesafe ayarlama almalar yaplmaldr.
4x100 m. Bayrak Kou Pistine Yerleme:
4x100m bayrak deitirmede koucunun zaman kazanmas yani sra u etkenlerinde dikkate alnmas gerekir.
▪ Kounun nitelii
▪ k nitelii
▪ Deitirme teknik deeri
▪ rade nitelii
▪ Boy
4x100 m bayrak koularnda boy yerleimi sonucu etkiler.Genelde ksa boylu kouculara virajda uzun boylu koucular ise dz koularda daha baarl olurlar.
Almanlara Gre Dizili
Konum 1. Kou uzunluu 100110 m,abuk ka sahip ve iyi dneme koucusu.
Konum 2. Kou uzunluu 120130 m,devamllk yetenei ve iyi bir deitirme tekniine sahip koucu.
Konum 3. Kou uzunluu 120-130m,iyi bir dneme koucusu devamllk yetenei ve iyi bir deitirme tekniine sahip koucu.
Konum 4. Kou uzunluu120 m,mcadeleci ve kouyu en ksa zamanda bitirme gcne sahip koucu.
San-Jose-State Bayrak Deitirme Dizilii:
Konum 1. Birinci derecede hzl olan koucu iyi k yapan ve iyi dneme koan.
Konum 2. kinci derecede hzl olan koucu iyi deitirme tekniine sahip dz koucu
Konum 3. Drdnc derecede hzl koan koucu salam deitirme yapan iyi dneme koucusu.
Konum 4. nc derecede hzl koan mcadeleci iyi bir dz mesafe koucusu.

Teksas Bayrak Deitirme:
Konum 1. nc derecede hzl koan koucu.
Konum 2. Birinci derecede hzl olan koucu.
Konum 3. Drdnc derecede hzl koan koucu.
Konum 4. kinci derecede hzl olan koucu.

Kurala Uygun Yerleme:
Konum 1. nc derecede hzl koan koucu.
Konum 2. Drdnc derecede hzl koan koucu.
Konum 3. kinci derecede hzl olan koucu.
Konum 4. Birinci derecede hzl olan koucu.

4x100m. Bayrak Kou Pistine Yerleme:
Konum 1. Drdnc derecede hzl olan koucu.
Konum 2. kinci derecede hzl olan koucu.
Konum 3. nc derecede hzl olan koucu.
Konum 4. Birinci derecede hzl olan koucu.

Bayrak Koulan Yar Kurallar:
1- 20 m.lik deitirme alan, 100 m. bitiinden sonra, her 100 iaretinin 10 m. n
ve 10 m sonraki deitirme blgesi, 50 mm. genilikte izgilerle belirlenir. Bu izgiler
deitirme alanna dahildir.
2- 4x100 ve 4x200 m yarmalarnda, ilk koucu haricindeki sporcular deitirme
blgesinden en ok 1 0 m daha geriden balayabilirler.
3- 4x100 m ve 4x200 m bayrak yarlarnda sporcular tamamen kendi kulvarlar
ierisinde komaldrlar.
4- 4x400 m. bayrak yarlar ilk tur ve ilk virajdan ka kadar olan ikinci tur blm de tamamyla kulvar iinde koulur.
5- Yarmac kendi kulvar erisindeki pist zerinde bantla kontrol iaretini belirle-(*)-yebilir. Tebeir ve benzeri maddeler kullanlmaz. Toprak ve kum pist zerinde ise
kulvar kazyarak kontrol iareti koyabilir. Baka bir kontrol iareti kullanmas mmkn deildir.
6- Bayrak sopas yar boyunca elde tanr. Den sopa sporcu tarafndan alnr,
baka koucuyu engellememek kaydyla kulvar dna karak sopay alabilir.
Kendisine avantaj salamad mddete bu durumlara izin verilir.
Bayrak sopasnn almnda deitirme blgesindeki yarmaclarn kol-bacak veya vcut pozisyonlar sadece bayrak sopasnn pozisyonu nemlidir.
Bayrak sopasnn yaps: i bo, ahap, metal veya baka herhangi bir bklmez malzemeden yaplr. Uzunluu 30 cm'den fazla 28 cm'den daha az olmayacak biimde olmaldr. evresi 1213 cm. arl 50 gr.dan az olmamal, yar esnasnda kolay grnecek biimde boyanm olmaldr.
7- 4x400 m. bayrak yarnn 3. ve 4. srada ki koucular resmi grevlinin ynetiminde kendilerinden nceki arkadalarnn 200 m.'yi tamamladklar andaki pozisyonlarna gre iten darya doru yerleirler. Gelen koucular bu noktay geince, bekleyen koucular kendi sralarn korumal ve deitirme blgesinin balangcndaki pozisyonlar deitirmemelidir.
8- Yarmaclar bayrak sopasn teslim ettikten sonra parkur boalana kadar kendi kulvarlarnda kalmaldrlar. Herhangi bir yar dier takm elemanlarndan birini kulvar d koarak kasten engellemesi durumunda takm diskalifiye olur.
9- Herhangi bir yarmacya yardmc olmak diskalifiyeye neden olur.
10- Bayrak yarna balayan takm sonraki turlar iin takmda yalnzca 2 atlet deiiklii yapabilir.
- Bu deiiklikler bu veya baka yarlara katlm atletler listesinden yaplmaldr.
- Bayrak yar iin koma dzeni yarn her trl balamadan nce resmi olarak deklare edilmelidir.

KAYNAKA
1.Demir,M.:1991.Atletizm Koular Ankara
2.ler,M.:1985.Okullar Atletizm stanbul
3.Jonath,U.:1973.Praxsis der Leichtathletik Eine Enzyklopadice Berlin
4.Karl,K.:1969.Metodische bungsreihe in der leictathletik band 9Stutgard
5.Nett,T.:1969.Der Sprint Training-Teknik-taktik Berlin
6.Schmolinski,G.:1971.Leichtathletik,Berlin
7.Trkiye Amatr Atletizm Federasyonu yarma kurallar 1992.Ankara